• 12/10/2015

    Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại văn bản số 559/UBND-VP5 về việc triển khai công văn số 1881/BXD-QLN ngày 24/8/2015 của Bộ Xây dựng, với những nội dung cơ bản được soạn thảo theo Đề cương của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn 2011-2015 theo Quyết định số 33/20158/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.

  • 23/01/2014

    Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

    Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội cùng các đơn vị liên quan xây dựng “Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tỉnh Nam Định” trình Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện trong năm 2014.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn