LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

    Ngày 29/4/1958, theo Nghị quyết của kì họp thứ VIII Quốc hội khoá I do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc - nay là Bộ Xây dựng để thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý về kiến trúc, quy hoạch, kiến thiết cơ bản, nhà đất và sản xuất vật liệu xây dựng. 

    Với ngành Xây dựng Nam Định: Tiền thân là Ty Công chính thành phố Nam Định sau thành Ty kiến trúc Nam Định và ngày nay là Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

    Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Ngành Xây dựng Nam Định ở mỗi giai đoạn lịch sử đều có những dấu ấn riêng trong quá trình đổi mới của đất nước và của tỉnh Nam Định, Ngành Xây dựng đã lập được nhiều thành tích, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Đảng và nhân dân giao cho.

    Thời kỳ 1958-1964: Là thời kỳ hình thành bộ máy quản lý Ngành, tập hợp lực lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc khôi phục kinh tế địa phương. Tích cực phục hồi trụ sở các công sở, các công trình phúc lợi công cộng của thành phố, tham gia xây dựng cơ sở để khôi phục và phát triển công nghiệp Dệt sau chiến tranh; đồng thời khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

    Thời kỳ 1965-1975: Năm 1965 tỉnh Nam Định được hợp nhất với tỉnh Hà Nam thành tỉnh Nam Hà. Ngành Xây dựng cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chiến lược: Vừa chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ vừa củng cố hậu phương lớn, chi viện cho tuyền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

    Bước vào thời kỳ tái thiết gắn với công cuộc xây dựng đất nước đổi mới, Ngành Xây dựng đã không ngừng trưởng thành và phát triển cả về lực lượng và năng lực quản lý. Giai đoạn này, Ngành đã có bước phát triển mới về chất.

    Thời kỳ 1976-1986: Năm 1976 tỉnh Nam Hà được hợp nhất với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh. Đây là thời kỳ Ngành Xây dựng phát triển nhanh và mạnh. Ngành Xây dựng đã có một đội ngũ hùng hậu lên tới gần hai vạn lao động trong các đơn vị quốc doanh. Nhiều công ty xí nghiệp mới ra đời, có đơn vị lên tới hàng ngàn cán bộ công nhân viên. Ngoài ra Ngành còn mở rộng thị trường tham gia trong quan hệ hợp tác quốc tế, thành lập Công ty 3 giúp tỉnh U Đôm Xay xây dựng nhiều công trình trên đất nước Lào, được nước bạn đánh giá cao, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

    Thời kỳ 1987 - 1997: Là những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Ngành Xây dựng đã không ngừng chuyển đổi về tổ chức bộ máy, định hướng mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực đổi mới thiết bị trong thi công xây lắp, tích cực áp dụng công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng… Các lĩnh vực quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng và kiến trúc, quy hoạch được củng cố tăng cường, chỉ đạo sản xuất kinh doanh cũng có nhiều chuyển biến tích cực. 

      Thời kỳ 1998 - 2010: Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Ngành Xây dựng Nam Định giữ vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng chuyển đổi cơ chế và cơ cấu quản lý, sắp xếp lại lực lượng sản xuất, tổ chức lại hệ thống các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ngành tạo những tiền đề cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Các lĩnh vực quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng cơ bản được tăng cường, chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. 

    - Giai đoạn từ năm 2010 đến nay:

    Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định và Bộ Xây dựng, với sự năng động, sáng tạo Ngành Xây dựng Nam Định đã khẳng định những kết quả trưởng thành của mình trong suốt quá trình hình thành và phát triển để tạo nên kết quả nổi bật của Ngành Xây dựng trong công cuộc dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành tại địa phương.

    Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch Kiến trúc; quản lý Nhà ở và thị trường bất động sản; Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Quản lý hoạt động xây dựng; Quản lý vật liệu xây dựng đặc biệt là công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thanh tra Xây dựng đã được tăng cường tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và đảm bảo chất lượng, hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. 

    Hiện nay Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, Ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

    Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng được quy định tại Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định

    Phát huy truyền thống đoàn kết và những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động phát triển và trưởng thành. Đến nay Ngành Xây dựng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nam Định và Bộ Xây dựng giao, góp phần tích cực vào lịch sử phát triển của quê hương Nam Định. Đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”./.

II: GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ

anh tin bai

 Đồng chí: LÝ BÁ TƯ

Trưởng ty Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 1958 - 1981 

anh tin bai

Đồng chí: LẠI XUÂN THẾ

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 1981 - 1997   

anh tin bai

Đồng chí: HOÀNG ĐÌNH KHA

 Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 1997 - 2004  

anh tin bai

Đồng chí: PHẠM GIA THỤY

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 2004 - 2012  

 anh tin bai

 Đồng chí: NGUYỄN VĂN VA

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 2012 - 2013 

 anh tin bai

 Đồng chí: VŨ VIẾT THIỆU

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 2013 - 2017 

 anh tin bai

 Đồng chí: HOÀNG NGUYÊN DỰ

 Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Thời kỳ 2017 - 2018 

 anh tin bai

 Đồng chí: NGUYỄN TẤT SƠN

Phó Giám đốc Sở phụ trách Sở Xây dựng

(từ 29/10/2018 – 26/11/2018)  

III: LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH HIỆN NAY

anh tin bai

 Đồng chí: VŨ VĂN HƯNG

 Giám đốc Sở (từ 27/11/2018) 

anh tin bai

 Đồng chí: NGUYỄN ANH TUẤN 

Phó Giám đốc Sở (từ 01/4/2014) 

 anh tin bai

 Đồng chí: PHAN NGỌC LINH

Phó Giám đốc Sở (từ 01/8/2017) 

anh tin bai

 Đồng chí: TRẦN THẾ ANH

 Phó Giám đốc Sở (từ 01/3/2022)  


Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang