Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1086
  • Trong tuần: 9 999
  • Tất cả: 1873904
Tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

          "Nhất thủy, nhì hỏa" hay "Giặc phá không bằng nhà cháy" là kinh nghiệm được nhân dân ta đúc kết bao đời về hậu quả của thiên tai lũ lụt và hỏa hoạn gây ra. Sức tàn phá của giặc hỏa vô cùng khủng khiếp, mà nếu không có những biện pháp phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời, thì thiệt hại về người cũng như tài sản sẽ rất lớn.

Đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm của hỏa hoạn, ngay từ ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Pháp lệnh quy định của nhà nước đối với công tác Phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đây chính là một trong những pháp lệnh ban hành sớm nhất của Nhà nước ta. Năm 1996, Chính phủ quyết định lấy ngày 04/10 là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”. Quyết định đúng đắn này thể hiện rõ sự quan tâm sát sao, chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp PCCC, đồng thời khẳng định công tác PCCC là trách nhiệm của toàn dân, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) giữ vai trò nòng cốt.

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội nói chung và ngành xây dựng nói riêng, vì an toàn PCCC có liên quan trực tiếp tới tính mạng, tài sản của con người, của nhân dân. Theo đó, ngày 21/9/2022, Bộ Xây dựng có Văn bản 4253/BXD-HĐXD về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác thẩm định, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự theo giấy phép xây dựng tại địa bàn tỉnh Nam Định, Sở Xây dựng Nam Định tham mưu UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản số   862/UBND-VP5 ngày 21/10/2022 yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ vềcông tác phòng cháy, chữa cháy, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Công văn số 4253/BXD-HĐXD ngày 21/9/2022 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về PCCC; Công văn số 719-CV/TU ngày 16/8/2022 của Tỉnh uỷ Nam Định về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH năm 2022.

2. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Nghiêm túc thực hiện lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý  chất lượng công trình xây dựng đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức quản lý chất lượng công tác lập dự án, thiết kế xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Lựa chọn các tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực  thực  hiện công tác thiết kế về PCCC theo quy định của pháp luật.

3. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế:

Nghiêm túc thực hiện công tác tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Thông tư số 147/2020/TT-BCA; Thông tư số 149/2020/TT-BCA; Quy  chuẩn QCVN 06:2021/BXD và  các Tiêu  chuẩn  thiết kế về phòng cháy chữa cháy hiện hành. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tư vấn lập dự án, thiết kế do mình thực hiện.

4. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Nam Định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm định, thẩm tra dựán, thiết kế xây dựng công trình:

-Về công tác thẩm định:

+ Rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình; Thông báo kết quả thẩm định chỉ kết luận đủ điều kiện phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi văn bản góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có kết luận rõ về việc hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ;

+ Trường hợp phát sinh loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC cần có phản ánh kịp thời đến Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các bộ ngành có liên quan để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ quản lý.

+ Đối với công trình sửa chữa, cải tạo cần có kiểm định, đánh giá hiện trạng, đặc biệt lưu ý về hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy trước khi thực hiện phương án thiết kế cải tạo trình thẩm định, thẩm duyệt PCCC theo quy định.

- Về công tác cấp phép xây dựng:

+ Tăng cường công tác kiểm tra cấp phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn do mình quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các công  trình  đã  thực  hiện  chuyển đổi công  năng  sang  kinh  doanh karaoke, quán bar, vũ trường và kinh doanh dịch vụ khác nhưng không thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng hoặc thực hiện không đúng với  giấy  phép  xây dựng đã được cấp theo quy định. Trong  quá  trình  thực  hiện  cấp  giấy  phép  xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần tập trung xem xét, lấy ý kiến phối hợp của cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Công trình thuộc đối tượng phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế PCCC cần rà soát, đối chiếu thiết kế xây dựng với Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Các công trình còn lại cần rà soát, đối chiếu hoặc gửi văn bản lấylấy ý kiến phối hợp về thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin cấp phép xây dựng đối với các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật.

+ Khi  thực  hiện  cấp  phép  xây  dựng cho  các  cơ  sở kinh  doanh  dịch  vụ karaoke, quán bar, vũ trường cần xem xét đến việc đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, đặc biệt là nội dung phải có lối thoát nạn thứ2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt...); có các phương tiện, thiết bịchữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

+ Đối  với các công trình có chuyển đổi công năng một  phần hoặc toàn bộ công trình trong quá trình khai thác sử dụng song không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi công trình đảm bảo an toàn chịu lực, đồng thời tuân thủ nghiêm các quyđịnh của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan.

- Về kiểm tra công tác nghiệm thu: Thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác nghiệm thu trên cơ sở kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của chủ đầu tư, chủ sở đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong quá trình thực hiện các nội dung trên có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng Nam Định để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang